[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/05/2023
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Taşımacılık A.Ş.
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Şirket, yurt içi ve yurt dışı kara nakliyeden, liman hizmetlerine, konteyner ve depolamaya dek uzanan geniş bir yelpazede üçüncü parti lojistik hizmetleri
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
75.000,06 TL
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.05.2023
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
-
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
7.500,01 Türk Lirası
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
0,00000133 TL
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
1 TL
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%10
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%28,07
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%28,07
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,000065
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,000000378
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etkilemesi beklenmektedir.
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Borusan İstikbal Ticaret Türk A.Ş.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Satıcı, Şirketimizin pay sahiplerindendir.
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
31/05/2023
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Bağımsız denetçi raporu
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Bağımsız denetçi raporu olması sebebiyle
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Ocak 2023 tarihli ve 1(2023) sayılı kararı ile Borusan İstikbal Ticaret Türk A.Ş.'nin Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Taşımacılık A.Ş.'de sahip olduğu payların tam veya bir kısmının Şirketimiz tarafından devralınmasına ("İşlem") ilişkin, danışman  firmalardan görüş ve destek almak da dâhil olmak üzere, Şirketimiz tarafından çalışmalara başlanmasına karar verilmiş; olası İşlem konusunda henüz bir netlik bulunmadığından, İşlem ile ilgili yapılacak görüşmelerin ve çalışmaların, bu konuda henüz bir somut adım olmadan kamuya açıklanmasının Şirketimizin,  ortaklarının, Şirket'in azınlık ortaklarının veya potansiyel ilgililerin  kaybına ve Şirketimizin meşru çıkarlarının zararına neden olabileceği değerlendirilerek, gerekli gizlilik koşullarının sağlanması şartıyla II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında İşlem'e ilişkin içsel  bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Anılan kararı takiben Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Taşımacılık A.Ş.'nin paylarının değerinin tespit edilebilmesi ve bu kapsamda bağımsız denetçi raporunun hazırlanabilmesi için Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yetkilendirilmiştir.

  

Yukarıda bahsi geçen İşlem'i gerçekleştirmek amacıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.05.2023 tarihli ve 15 sayılı kararı uyarınca Borusan İstikbal Ticaret Türk A.Ş. ile Şirketimiz arasında 31.05.2023 tarihinde Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu açıklama, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

  

Bu kapsamda, Borusan İstikbal Ticaret Türk A.Ş.'nin Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Taşımacılık A.Ş. nezdinde sahip olduğu 7.500,01 Türk Lirası tutarında sermayeyi temsil eden 1 Kuruş nominal değerde B Grubu 750.001 adet payın Şirketimiz tarafından 1 TL bedel ile devralınmasına karar verilmiştir. Söz konusu İşlem'e konu pay devri 31.05.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş "Kapanış" işlemleri de aynı gün tamamlanmıştır.