Summary Info
Ortaklıktan Çıkarma Sürecine İlişkin SPK Başvuru Onayı hk.
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
Rising Date of Sale Out Rights
27.06.2019
Name/Title of Controlling Shareholder
Mayhoola for Investments LLC
Total Voting Rights (%)
98,01
Ending Date of Latest Term Regarding Sale Out Right
27.09.2019
Ending Time of Latest Term Regarding Sale Out Right
17:00
Fair Price Explanation Regarding Sale Out Rights
Please see Explanations
Related Intermediary Institution
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Related Account Number
66071
Transfer Time Of Sale Out Rights Price Into Shareholders'' Accounts
Payments will be made within 8 business days at the latest to Company shareholders that apply to İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. in writing in order to exercise their sell-out rights.
Amount Of Sale Out Rights Exercised
Share Group Info
Exercise Price of Sale Out Rights
BOYP, TRAALTIN91B5
8,1318
Currency Unit
TRY
Daily Amount Of Sale Out Rights Exercised Info
Share Group Info
Demand Date of Sale Out Rights Exercising
Number of Person Demanding Sale Out Rights Exercising
Proportion of Shares to Paid-in Capital (%)
Total Amount of Sale Out Rights Exercised
BOYP, TRAALTIN91B5
25.07.2019
34
0,585
31.314.174,45
BOYP, TRAALTIN91B5
26.07.2019
8
0,259
13.853.996,28
BOYP, TRAALTIN91B5
29.07.2019
18
0,2193
11.726.547,34
BOYP, TRAALTIN91B5
30.07.2019
5
0,2067
11.052.945,86
BOYP, TRAALTIN91B5
26.08.2019
1
0,0228
1.219.770
BOYP, TRAALTIN91B5
05.09.2019
2
0,03
1.601.964,6
BOYP, TRAALTIN91B5
06.09.2019
3
0,0237
1.265.706,54
BOYP, TRAALTIN91B5
09.09.2019
4
0,0349
1.867.526,39
BOYP, TRAALTIN91B5
10.09.2019
3
0,0249
1.332.566,2
BOYP, TRAALTIN91B5
11.09.2019
2
0,0033
175.218,15
BOYP, TRAALTIN91B5
17.09.2019
1
0
1,73
BOYP, TRAALTIN91B5
19.09.2019
3
0,033
1.772.748,66
BOYP, TRAALTIN91B5
20.09.2019
7
0,042
2.232.187,23
BOYP, TRAALTIN91B5
23.09.2019
5
0,032
1.719.026,57
BOYP, TRAALTIN91B5
24.09.2019
6
0,076
4.079.855,6
BOYP, TRAALTIN91B5
25.09.2019
6
0,019
1.018.126,32
BOYP, TRAALTIN91B5
26.09.2019
18
0,063
3.353.170,24
BOYP, TRAALTIN91B5
27.09.2019
32
0,241
12.888.819,8
Total Amount Of Sale Out Rights Exercised Info
Total Number of Person Demanding Sale Out Rights Exercising
158
Overall Amount of Sale Out Rights Exercised
102.474.351,96
Overall Proportion of Shares to Paid-in Capital (%)
1,92
Proportion of Controlling Shareholders'' Shares to Paid-in Capital (%)
99,92
Squeeze Out
Share Group Info
Squeeze Out Price
Amount of Share Squeezing Out
BOYP, TRAALTIN91B5
5,3619
520.962,049
Date of Application to Company For Squeezing Out Remaining Shareholders
02.10.2019
Capital Market Board Application Date
09.10.2019
Stock Exchange Application Date for Delisting
09.10.2019
Additional Explanations

Şirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde Şirket'in oy haklarının %99,92'sine sahip olan Hakim ortağımız Mayhoola for Investments LLC'nin üç aylık hak düşürücü süreden sonra satma hakkını kullanmayan diğer ortakların ortaklıktan çıkarılması ve bu ortaklara ait toplam 520.962,049 TL nominal değerli payların iptali ile söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak ve hakim ortağımıza tahsisli olarak yapılacak sermaye artırımı amacıyla hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması talebi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır (05.12.2019 tarih ve 2019/65 sayılı SPK Bülteni).

Şirket paylarının işlem görmekten sürekli olarak men edilmesine ilişkin Borsa kararının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasını izleyen ilk işgünü itibarıyla Şirket Kurul tarafından re'sen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılacaktır.

İlgili süreç şu şekilde ilerleyecektir:

- SPK onaylı ihraç belgesinin Kurul'dan teslim alınmasını izleyen 3 işgünü içinde, ihraç belgesi ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin yeni şekli ticaret siciline tescil edilecek ve TTSG'de yayınlanacaktır. Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımına konu olan önceki paylar, tescil tarihi itibarıyla iptal edilmiş olacaktır.

- Pay bedellerinin pay sahiplerinin hesaplarına yatırılması ve yeni ihraç edilecek payların hakim ortak hesabına aktarılması talebi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulacaktır.

- İptal edilen paylara Tebliğ'in 6'ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Ortaklıktan çıkarma, hakim ortak konumunun kazanıldığı ve kamuya ilk açıklamanın yapıldığı tarih olan 27.06.2019 tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 1 TL nominal bedelli pay için 5,3619 TL esas alınarak ödenecektir.

- MKK sisteminde kayden izlenen paylara ilişkin tutarlar, MKK tarafından hak sahipleri hesaplarına aktarılmak üzere ilgili yatırım kuruluşları hesaplarına transfer edilecektir.

- Kaydi sistemde olmayan paylar için pay bedelleri, ortaklık tarafından üç yıllık bir süre boyunca ilgili yatırım kuruluşları vasıtasıyla Takasbank nezdinde açılacak özel bir bloke hesapta nemalandırılmak suretiyle tutulacaktır.