[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SustainabilityReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|


İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisi içindeki önemini üç etkene bağlamak mümkündür:

  

·        * Konut, okul, yol, hastane ve benzeri birçok altyapının hayata geçirilmesindeki rolü,

  

·        *  Hacim olarak büyüklüğü,

  

·         * İnşaat alanında kullanılan malzemelerin üretimindeki rolü.

  

 

  

Özellikle son dönemde, dünyada ve ülkemizde inşaat sektöründe müşteri beklentileri ve taleplerinin hızla değişmesi ve bu taleplerin inşaat maliyetlerini de yükseltmesi sektörün yeni teknolojilere yönelmesini zorunlu bir hale getirmektedir. Yeni teknolojiler ve bu teknolojilere yapılacak yatırımlar sayesinde hem maliyetlerin düşürülmesi, hem de farklılaşan müşteri talep ve beklentilerine karşılık verilmesi mümkün hale gelmektedir. Bu açılardan değerlendirildiğinde inşaat sektörünün yeni bir değişimin eşiğinde olduğu ve sektörün geleceğinde rekabet ölçütünün teknolojik gelişmelerde yattığı öngörülebilmektedir.


  

İnşaat malzemeleri alanında yapılması gereken yenilik ve teknolojik değişimin tek nedeni maliyetler değildir. Müşterilerden gelen taleplerin yanı sıra sürdürülebilir kentleşme ve çevrenin korunması, dolayısıyla kentleşmenin çevreye verdiği zararların en aza indirgenmesi tüm inşaat sektöründe inovasyonu artık zorunlu hale getirmektedir. İnşaat sektörü açısından sürdürülebilirlik; çevre dostu, daha az enerji tüketen, daha az CO2 salınımı yapan ve daha az atık üreten binaların tasarımı ve inşası ve kullanılan malzemelerin üretimi ile de yakından ilgilidir.

  

 

  

Modern sürdürülebilirlik girişimi hem yeni binaların yapımını, hem de mevcut binaların iyileştirmesini kapsayan bir yaklaşımdır. Sürdürülebilir tasarım olarak da bilinen bu yaklaşımın amacı, binanın yaşam döngüsü ile tasarım uygulamaları arasında sinerji oluşturmaktır.

  

 

  

Yeşil yapılanma, sıklıkla güneş enerjisi kullanımı, fotovoltaik teknikler, bitki ve ağaçların yeşil çatılarda kullanımı, yağmur bahçeleri, yağmur suyunun kaçmasının engellenmesi ve atık ısı kazanım pompaları gibi yenilenebilir kaynakların kullanım avantajlarını vurgulamaktadır. Paketlenmiş çakıl veya klasik konsantre yerine geçirgen konsantre veya yeraltı suyunun yenilenmesi için asfalt kullanımı gibi birçok teknik de bulunmaktadır.

  

 

  

Yarattığı katma değer ve istihdamla Türkiye'de ekonomik büyümenin lokomotifi konumunda olan inşaat sektörü için belirlenen hedef, bu konumunu daha da güçlendirerek uluslararası pazarlarda yüksek rekabet gücü elde etmektir. Bu hedefe ulaşmada teknolojik kapasitenin artırılarak katma değeri yüksek ürünlere yönelmenin yanı sıra doğal kaynakları hızla tükenmekte olan dünyamızda en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen sürdürülebilirlik konusunun da sektörde öncelikler arasına alınması zorunluluk haline gelmiştir.

  

 

  

Sürdürülebilir bir gelecek için çevreyi daha az kirleten, doğaya daha az zarar veren, doğal kaynakları daha etkin kullanabilen, enerji verimliliği yüksek ve karbon salınımı daha düşük binalar tasarlanması gerekmektedir. Doğaya saygılı, ekolojik, konforlu ve enerji tüketimini azaltmak üzere geliştirilen yeşil binalar aynı zamanda enerji verimliliği, çevre ve iklim değişikliğine karşı duyarlı, sağlık ve güvenliğine önem veren tüketicilerin de beklentilerini karşılamaktadır.

  

 

  

Binaların özellikle ısınma amaçlı enerji tüketimlerinin azaltılabilmesi, binalardaki ısı kayıplarının en aza indirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu amaçla, öncelikli olarak daha iyi yalıtım malzemeleri geliştirilmesi ve kullanılması, verimli ısıtma, soğutma sistemleri kullanılması, güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından daha etkin şekilde faydalanılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra daha hafif, daha esnek, daha dayanıklı, daha uzun ömürlü, hem üretim, hem kullanım süreçlerinde çevreye daha az zarar veren, yenilenebilir enerji kaynaklarından daha etkin şekilde faydalanabilen inşaat malzemelerine ve binalara ihtiyaç duyulmaktadır.

  

 

  

Torunlar GYO A.Ş., geliştirdiği projelerle milyonlarca insan ve kurumun hayatlarında rol oynamakta; geleceklerini planlama ve inşa süreçlerinde yanlarında yer almaktadır. Bu kapsamda en geniş yelpazede iş ortakları, sivil toplum kuruluşları, kamu otoriteleriyle yakın bir iş birliği içinde çalışmakta ve hizmet döngüsü dâhilinde kurumsal sorumluluklarının gereklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirmeyi hedeflemektedir.

  

 

  

Torunlar GYO'nun sürekli değer yaratarak uzun vadeli sürdürülebilir büyüme kaydetmek şeklinde tanımladığı stratejisi, etkinliği, çevikliği ve örgütsel verimliliği müşterilerine, hissedarlarına, çalışanlarına, topluma ve çevreye kattığı değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmasına olanak tanımaktadır.

  

 

  

Sürdürülebilirlik, dışsal etkenlere karşı dirençli planlar ve süreçler inşa ederek doğru bir strateji ve iş modeline sahip olmakla yakından ilgilidir. Torunlar GYO, bu anlamda hissedarlarının kararlı desteğine de sahip olmaktan mutluluk duymakta; çalışanlarının yüksek aidiyet duygusu ile paydaşlarının markaya olan inancı ve güveni de bu yolculukta ihtiyaç duyduğu en değerli varlığı oluşturmaktadır.

  

 

  

Torunlar GYO ulusal ölçekte sürdürülebilir yarınların inşası çalışmalarında rol almaya, bu konuda sektörüne öncülük etmeye, insanlığın geleceğine katkıda bulunmaya devam edecektir.

  

 

  

Torunlar GYO, paydaşlarına karşı en temel yükümlülüğünü kısa vadede olduğu gibi uzun vadede de kalıcı değer üretmek olarak tanımlamaktadır. Sürdürülebilirliği ise yeni çağın çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümüne katkıda bulunmayı kolaylaştıracak değerli bir araç ve aynı zamanda sürekli bir amaç olarak görmektedir. Sürdürülebilirliğin, müşterileri ve paydaşları nezdinde işini güçlü kılacağına ve bu alandaki çalışmaların hissedarları için bir gurur kaynağı olacağına da inanmaktadır.

  

 

  

Hizmet döngüsü kapsamında attığı her adımda doğru ve şeffaf olmayı, etik değerleri gözetmeyi ve yasalara tam uyumu sürdürmeyi en temel konular olarak gündeminde tutan Torunlar GYO'nun piyasadaki varlığı, ekonomik canlanmaya, toplumun refahına, insanların yaşam şekillerine ve hatta tüketim kalıplarına dahi etki etmektedir.

  

 

  

Küresel koşulların her geçen gün zorlaştığı, dalgalanmaların olağan süreçlere dönüştüğü bir konjonktür içinde kıt kaynaklar büyüyen nüfusun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalırken, insanlık çok sayıda sorunu çözmekle uğraşmaktadır. Böylesi bir dünyada rekabet, bugünkünden çok daha farklı olacaktır.

  

 

  

Şirketlerin bu süreçte benimsemesi gereken en doğru yaklaşım, bir taraftan risklerin etkin bir biçimde yönetilmesini ve hissedar değerinin pekiştirilmesini, diğer taraftan ise kaynak aktarma çalışmalarıyla topluma ve çevreye olan etkilerin dengeli bir şekilde yönetilmesini gerektirmektedir.

  

 

  

Torunlar GYO, gücünün ve istikrarının kaynağı olarak sağlam kurumsal yönetimini, güçlü ve esnek bilançosunu, şeffaf raporlama sistemini ve hepsinin ötesinde riske duyarlı yaklaşımını görmektedir. Bütün bunlar yukarıda tanımlanan sürdürülebilirlik yaklaşımına uygun olarak müşterilerin, hissedarların ve çalışanlarının uzun vadede artan oranda desteklenmesini sağlayacaktır.

  

 

  

Çalışanlarını başarının merkezinde tutan Torunlar GYO, çalışanlarının üyesi olmaktan gurur duyacağı, emeğe saygılı ve güvenli bir iş ortamının sürekliliğini sağlamaya ve geliştirmeye odaklanmaktadır.

  

 

  

Toplumu, farklı sosyal sorumluluk projeleriyle desteklemekten mutluluk duyan Torunlar GYO, bu çalışmaları bir görev olarak görmekten ziyade üyesi olduğu ve ticari faaliyetlerini sürdürdüğü topluma karşı doğal sorumluluğu olarak tanımlamaktadır.

  

 

  

Etkinliği ve verimliliği kârlılığın olduğu kadar paydaşlar için kalıcı değer üretmenin de temeli olarak kabul eden Torunlar GYO, sürdürülebilirliği maliyet tabanını optimal bir noktada yönetmek ve performans hedeflerine ulaşmak açısından önemli bir platform olarak görmektedir. Yapılanmasının etkinliğini ve verimliliğini geliştirdiği sürece, rekabet gücünü koruyarak ve hizmet döngüsünde toplam çıktısını sürekli artırarak paydaşlarına sunduğu değeri uzun vadede yükseltmeyi başaracaktır. Bu, sürdürülebilirliğin ekonomik cephesi olarak görünse de, çevresel ve toplumsal boyuttaki sorumluluklarını yerine getirmesi bakımından da hayati değerdedir.

  

 

  

Sosyal, ekonomik ve çevreye yönelik sorumluluklarını yerine getirmeyi iş öncelikleri arasında gören Torunlar GYO, ülkenin geleceği için, sürdürülebilirliğin önemine inanmakta ve faaliyet gösterdiği her alanda bunu desteklemektedir. Bu doğrultuda hem iş alanlarında yaptığı iyileştirmelerde, hem de kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde, toplumdan aldığını topluma geri verme ve topluma değer katma felsefesiyle hareket etmektedir.

  

 

  

Torunlar GYO, yaptığı işin sürdürülebilirliği için etkin bir paydaş iletişimi politikasının önemine inanmaktadır. Tüm paydaşlarıyla açık ve şeffaf ilişkiler kurarak beklentilerini ve önceliklerini öğrenerek bunlara uygun çözümler aramaktadır. Onların beklentilerini iş stratejilerine yansıtarak karşılıklı fayda yaratma hedefiyle kararlarını almaktadır.

  

 

  

Torunlar GYO, sorumlu ve sürdürülebilir bir yaklaşımla iş yapmayı ve büyümeyi, ekonomik ve toplumsal bir ihtiyaç olarak görmektedir. Kurumsal sorumluluk, Torunlar GYO için yönetimsel bir araç ve aynı zamanda kurumsal stratejisinin bir parçasıdır.

  

 

  

Torunlar GYO, tanımladığı süreçler ve yürüttüğü projelerle müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılmasını hedeflemektedir. Gerek organizasyon yapısı, gerekse yürütülen faaliyetler (müşteri memnuniyeti araştırmaları, vb.) bu hedefin çalışanlar tarafından anlaşılmasını ve hedefe ulaşılmasını sağlamaktadır.

  

 

  

Müşterilerin ürün ve hizmet memnuniyetini düzenli olarak izlemek ve kendini geliştirmek için her yıl müşteri memnuniyeti anketleri gerçekleştiren Torunlar GYO, bu konuda uzman ve yetkin araştırma firmaları tarafından örnekleme metoduyla yürütülen anketleri, müşterilerine uygulamakta; ilgili analizler sonucunda da gerekli aksiyonları almaktadır.

  

 

  

Torunlar GYO, ekolojik çevreye karşı sorumluluğunun iş süreçlerinde kullanılan enerjiyi azaltmakla başladığını bilmekte ve bu bilinçle genel müdürlük ve AVM'lerde kâğıt, plastik ve evsel atık olmak üzere toplanan atıkların ayrıştırıldığı geri dönüşüm kutuları bulundurmaktadır. Her atık, türüne göre ayrı ayrı toplanmakta ve daha sonra ilgili kuruluşlara geri dönüşüm için verilmektedir. Ayrıca pil atık kutularıyla kullanım süreleri dolmuş piller toplanarak geri dönüşüm için yerel belediyelere gönderilmektedir.

  

 

  

Doğal kaynaklar hızla azalmakta; bu nedenle AVM'lerde su, gaz, elektrik, mazot olabildiğince ekonomik kullanılmaya çalışılmaktadır. Enerji bedelleri sürekli artmakta, artan bedeller ancak tasarruf yoluyla telafi edilebilmektedir. İşin ekonomik boyutunun yanı sıra çevre kirliliği ve küresel ısınma konularında da hassas davranılmaktadır. Tasarruf yapılabilecek potansiyele sahip sistemlerin tespiti ve bu sistemlerin çalışmaları, tepkileri ve teknolojik gelişmelerini izlemek kadar bulunan çözümlerin konfor şartlarını düşürmemesine ve uygulanabilir düzeyde olmasına da dikkat edilmektedir.

  

 

  

Kullanılan yöntemler şunlardır:

  

 

  

·         * Günlük olarak tüketimlerin takibi, değerlendirilmesi ve müdahalesi,

  

·         * Tasarruf yapılabilecek sistemlerin tespiti ve uygulama/geliştirme,

  

·         * Tasarruf kültürünün teknik ekibe aktarılarak aktif rol almalarını sağlamak,

  

·         * Ekipler arası koordinasyonun sağlanması,

  

·         * Operasyonların sonuçlarının değerlendirilmesi.

  

 

  

Bu tedbirler neticesinde, AVM bazında, özellikle elektrik sarfiyatında sağlanan tasarruf, aşağıda yer almaktadır. Su tüketimi ise bölgesel kuraklık nedeniyle AVM bazlı değişkenlik göstermiştir.

  

 

                                                   
 

2019-2020 Fark  (%)

 
 

Mall of  İstanbul

 
 

Zafer Plaza

 
 

Korupark

 
 

Torium

 
 

Deepo Outlet +  Mall of Antalya

 
 

Su (m3)

 
 

-38,9

 
 

-34,2

 
 

+10,0

 
 

-46,6

 
 

-57,0

 
 

Elektrik (kwh)

 
 

-29,5

 
 

-38,9

 
 

-39,4

 
 

-26,3

 
 

-29,2

 
  

 

  

 

  

Torium Alışveriş Merkezi'nin çevreye duyarlı ve enerji tasarrufunu teşvik eden uygulamaları Amerikan Çevre Dostu Binalar Konseyince tescillenmiş; Torium, Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED) Sertifikası almaya hak kazanan Türkiye'deki ilk alışveriş merkezi olurken, Avrupa'da da bu sertifikayı alan en büyük binalardan biri olmuştur.

  

 

  

Lokasyonu, mimarisi ve A Plus olma özelliğiyle ofis anlayışına farklı bir bakış açısı getiren Torun Tower, LEED sertifikasının kriterleri olan sürdürülebilir alanlar, su verimliliği, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar ile iç mekân hava kalitesi alanlarındaki başarılı uygulamaları ile 21.07.2014 tarihinde LEED Gold Sertifikasının sahibi olmuştur.

  

 

  

Torun Tower, toplu taşıma araçlarına yakınlığı ile toplu taşımayı; bünyesinde bulunan bisiklet parkları ve duşlar ile de bisiklet kullanımını teşvik ederek bireysel araç kullanımından doğan karbondioksit salınımını azaltmayı hedeflemektedir. Projede, düşük emisyonlu ve yüksek yakıt verimi sağlayan araç kullanımına dikkat çekmek amacıyla, çevreye duyarlı araç kullanan ziyaretçilere otoparkların en prestijli alanı ayrılmaktadır. Projede, gece görüşünü engellememek ve ışık kirliliğini azaltmak için ise iç ve dış aydınlatma tasarımı özenle yapıldı.

  

 

  

Torun Tower'da su kullanımını azaltmak için yüksek verimli sensörlü bataryalar kullanılarak şebeke suyu kullanımında %45 tasarruf sağlanmaktadır. Düşük debili rezervuar ve pisuar seçimiyle atık su oluşumu ise %50 azaltılarak kanalizasyon sistemlerinin kullanımı hafifletilmektedir. Peyzaj alanlarında şebeke suyu tüketimini azaltmak için ise az su tüketen yerel bitkiler tercih edilmekte ve damlama sulama sistemi kullanmaktadır.

  

 

  

Projede maksimum enerji tasarrufu sağlamak için binanın enerji performansı ASHRAE 90.1.2007 standardı ile karşılaştırılmış ve enerji etkin sistemler kullanılarak enerji maliyetinde %32 tasarruf sağlanmıştır.

  

 

  

Doğal kaynakların kullanımını düşürmek amacıyla, inşaat maliyetinin %30'u kadar geri dönüştürülmüş malzeme kullanılan Torun Tower'da yerel ekonomiye katkıda bulunmak ve nakliye kaynaklı yakıt tüketiminden dolayı oluşan çevre kirliliğini önlemek amacıyla, inşaat maliyetinin %50'si kadar yerel malzeme kullanılmıştır.

  

 

  

İç mekân hava kalitesinin korunması için tüm klima santrallerinde yüksek verimli filtreler kullanılırken ASHRAE 62.1.2007 standardına göre bina içerisine %30 daha fazla taze hava verilmektedir. Temizlik odası ve otoparklarda negatif basınçlandırma yapılarak kirli havanın temiz havayla karışıp bina havalandırma sistemine girişi engellenmektedir. Kullanım yoğunluğu yüksek olan food court alanlarında ve otoparklarda karbon sensörleri kullanılarak iç mekân hava kalitesi kontrol altında tutulmaktadır.

  

 

  

Torun Tower, Torunlar GYO'nun İstanbul'daki ilk AVM yatırımı Torium'dan sonra, LEED Gold Sertifikasını alan ikinci projesi olmuştur. Torunlar GYO'nun 2014 Mayıs ayında açılan ve Türkiye'nin en büyük eğlence, alışveriş ve yaşam merkezi olan Mall of İstanbul AVM, Mayıs 2015'te LEED Gold Sertifikası'nı almıştır.

  

 

  

LEED sertifikası alım süreçlerinde sürdürülebilir alanlar oluşturma, su verimliliği, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç mekân kalitesi ve tasarımda yenilik başlıkları altında faaliyetlerini sürdüren Torunlar GYO, gelecek nesillere sürdürülebilir ve çevre dostu eserler bırakmayı kendisine misyon edinmiştir.

  

 

  

Süreç boyunca yapılmakta olan faaliyetler kısaca şu şekilde özetlenebilir:

  

·         Projelerde seçilen arsalar, toplu taşımaya yakın olduğundan bireysel araç kullanımı yerine toplu ulaşımı teşvik etmekte ve bu vesileyle CO2 salınımını düşürmektedir. 

  

·         Aydınlatma tasarımlarında ışık kirliliğini azaltmak ve gece görüşünü engellemeyecek çözümler üretilmektedir.

  

·         Hava ve su kirliliğini önlemek ve toprak kaybının önüne geçmek adına ESC (erozyon ve sedimentasyon kontrolü) yapılmaktadır.

  

·         Isı adası etkisinin önlenmesi için otoparkların yer altında bulunması, yeşil çatı uygulamaları ve yansıtıcı renkli malzemeler kullanılması da yapılmakta olan diğer önemli faaliyetler arasında yer almaktadır.

  

·         Su tüketiminin azaltılması için sensörlü batarya kullanımı, düşük debili rezervuar ve pisuar seçimi, az su tüketen bitki ve ağaç tercih edilmesi, damlama sulama sistemi kullanılması su verimliliği açısından yürütülen faaliyetlerden bazılarıdır.

  

·         Bununla birlikte ısıtma ve soğutma sisteminde ozon tabakasına zarar verecek gazlardan kaçınılması, enerji tasarrufu yapacak enerji modellemeleri yapılması, enerji ve atmosfer açısından yürütülmektedir.

  

·         Geri dönüştürülmüş malzeme kullanılması, malzeme tedariklerinde nakliye kaynaklı yakıt tüketiminden oluşan çevre kirliliğini önlemek adına yerel malzeme kullanılması da malzeme ve kaynakların kullanılması açısından yapılmakta olan diğer önemli faaliyetlerdir.

  

 

  

Ekonomik büyüme ve verimlilik hedefleriyle bağlantılı olarak optimal sayıda çalışan istihdam etmeye gayret gösteren Torunlar GYO'nun 2020 yılsonu konsolide verilerine göre personel sayısı 103'tür (2019:66). Ücretlerin belirlenmesinde cinsiyet, belirleyici bir faktör değildir. Kadın ve erkek çalışanlara benzer ücretler verilmektedir.

  

 

  

 

  

Torunlar GYO'ya bağlı tüm inşaat, AVM ve işletmelerimizde iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak için gerekli alt yapı kurulmuş ve devamlılığı konusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, kuruluşumuz çalışanlarına, taşeronlarına, stajer ve tedarikçilerine düzenli olarak eğitimler vererek, denetimler yaparak bu kültürün sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

  

 

  

Tüm gerekliliklerimizi, başta 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bunlara bağlı olan yönetmelik ve tebliğler olmak üzere yurt içi ve yurt dışı yayımlanan standartlar, toplu korumaya yönelik sektördeki iyi uygulamalar ve çalışanlarımızdan alırız.

  

 

  

Torunlar GYO olarak amacımız, çalışanlarımızı bulundukları ortamdaki yaşanması muhtemel iş kazalarından ve mesleki hastalıklardan korumak, her açıdan daha güvende oldukları mekanlarda çalışma hayatlarını sürdürmelerini sağlamak, hukuki, sosyal, ekonomik ve idari açıdan sağlıklı koşullar yaratmaktır. 

  

 

  

Torunlar GYO, iş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım sergileyerek, riskleri önceden tespit eder ve sürekli gelişim bakış açısı ile önleyici faaliyetlerde bulunarak sadece çalışanların değil tedarikçi, stajyer, ziyaretçi ve taşeron/yüklenici firma personellerinin de mutlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

  

 

  

Tüm iş yerlerinde, genel İSG eğitimleri dışında iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları hakkında dünyada ve Türkiye'deki, iyi/kötü uygulamalar, ramak kala olaylar ve kazalar çalışanlara eğitimler ile anlatılmaktadır. Kötü uygulamalar, ramak kala olaylardan ve kazalardan ders çıkararak bir daha olmaması için gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılmaktadır. Düzeltici ve önleyici yaklaşımlarla çalışma ortamında sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştirecek çalışmalar yapılarak sürdürülebilirliğin devamlılığı sağlanmaktadır.

  

 

  

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

  

AVM, eğlence merkezi, konut, ofis, otel, lojistik merkezi, ticari ve sınai bina vb. çok amaçlı yaşam ve iş merkezi yatırımları yapma, geliştirme ve yönetme konularında alanında lider olan Torunlar GYO, çalışanlarının ve çalışma alanında yaşayanların sağlık ve refahını korumak ve kayıpları en aza indirmek için gerekli teknik, mali ve insan kaynaklarını sağlayarak sürekli gelişmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemektedir. Bu amaca ulaşmak için;

  

 

  

Müşteri Yönelimi:

  

·         İş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmakta ve bu kültürü yaşam tarzı haline getirmektedir.

  

·         Çalışanının sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının yanı sıra, üyesi olunan kuruluşların öngördüğü standartları da yakından takip ederek hayata geçirmekte; düzenli olarak denetlemekte ve uygunluğunu kontrol etmektedir.

  

 

  

Sürekli İyileşme:

  

·         İş sağlığı ve güvenliği performansının iyileştirilmesi için organizasyonun her kademesinin ve paydaşların katılımını sağlamaktadır.

  

·         İş sağlığı ve güvenliği konularında önleyici ve düzeltici yaklaşımlarda bulunur.

  

 

  

Çalışanlar: 

  

·         İş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım sergileyerek, riskleri önceden tespit etmekte ve sürekli gelişim bakış açısı ile önleyici faaliyetlerde bulunarak çalışanların mutlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

  

 

  

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Sorumluluk:

  

·         İş sağlığı ve güvenliği konularında, sadece çalışanlarına değil aynı zamanda tedarikçi, stajyer, ziyaretçi ve taşeron/yüklenici firma personeline de verdiği eğitimlerle ayrıca rehberlik etmekte, çalışan katılımının güvenlik kültürü üzerindeki önemi açısından birbirleriyle ve yöneticileriyle sürekli iletişim kurmalarına destek vermektedir.

  

 

  

Sosyal Sorumluluk:

  

·         Tüm faaliyetlerde, çevreye ve insana olan etkileri dikkate alarak her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, taşeron/yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmekte; kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı hedeflemektedir.

  

 

  

Bu doğrultuda, Torunlar GYO, iş yerlerinde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına, çalışmalarına sürekli devam edeceğini taahhüt etmektedir.