Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
24.02.2021
Genel Kurul Tarihi
29.03.2021
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center, 4. Levent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması
4 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
6 - 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
9 - Denetçinin seçimi
10 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması
11 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı ve 13'üncü maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması
13 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
14 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
29 Mart 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Çağrı.pdf - İlan Metni
EK: 2
29 Mart 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin, 29 Mart 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka'nın başkanlığında, oy toplama memurluğuna Hayrullah Hakan Gürdal ve Şerafettin Karakış, tutanak yazmanlığına Dinçer Bulan'nın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

2- Yönetim Kurulu 2020 yılı faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3- 2020 yılı denetçi raporlarının özeti okundu ve müzakere edildi.

4- 2020 yılına ait Finansal Tablolar ana hesap bazında okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.

6- 2020 yılının karının kullanım şekli görüşüldü. 2020 yılı dağıtılabilir karından % 54,83 (brüt), % 46,61 (net) oranında kâr payının 30/03/2021 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.

7- Yönetim kurulu üyeleri 3 yıllık dönem için seçildi

8- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine 2021 yılı için aylık 16.000 TL brüt ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine karar verildi.

9-Şirketin 2021 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi firmasına yaptırılmasına karar verildi.

10- 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve onaylandı.

11- 2021 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının %3' ünü geçmemek üzere üst sınır belirlenmesine karar verildi.

12- Kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 yıllık bir süre için uzatılmasına ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesine müsaade eden, SPK ve Ticaret Bakanlığından onayı alınan Esas Sözleşmenin 6. Ve 13. Maddelerinde değişiklik yapan tadil tasarısı onaylandı.

13-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

14-Dilek ve Temenniler

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
29.03.2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
29.03.2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 24 Şubat 2021 tarihli toplantısında ortaklarımızın 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için 29 Mart 2021 Pazartesi günü Saat 10:00' da Sabancı Center Kule 2, 4. Levent İstanbul adresinde Hacı Ömer Konferans salonuna gündemde yazan hususları görüşmek üzere davet edilmelerine karar verilmiştir.