Özet Bilgi
2020 yılına ait karın kullanım şekli ile ilgili Genel Kurul kararı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
24.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
29.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
AKCNS, TRAAKCNS91F3
Peşin
0,5482999
54,82999
15
0,4660549
46,60549
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
30.03.2021
30.03.2021
01.04.2021
31.03.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
AKCNS, TRAAKCNS91F3
0
0
Ek Açıklamalar

Kar Dağıtım Tablosu Ektedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
191.447.068,25
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
224.026.957,25
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
146.057.638
171.997.435,64
4. Vergiler ( - )
31.014.245
35.097.363,09
5. Net Dönem Kârı
115.043.393
136.900.072,55
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
115.043.393
136.900.072,55
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
4.599.013,38
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
119.642.406,38
136.900.072,55
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
9.572.353,41
9.572.353,41
* Nakit
9.572.353,41
9.572.353,41
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
95.398.074,11
95.398.074,11
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
9.539.807,41
9.539.807,41
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
529.853,54
529.853,54
19. Olağanüstü Yedek
3.304,53
21.859.984,08
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
89.224.863,39
0
77,56
0,466055
46,6055
TOPLAM
89.224.863,39
0
77,56
0,466055
46,6055
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PwC PricewaterhouseCoopers Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 146.057.638 TL Konsolide Dönem Kârı elde edilmiştir.

Aşağıdaki kar dağıtım tablosunda açıklandığı üzere; SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2020 yılı Konsolide Dönem Karından Esas Sözleşmenin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip), Yasal Yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 115.043.393 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı 9.572.353,41 TL

İkinci Kâr Payı 95.398.074,11 TL

Toplam Brüt Kâr Payı 104.970.427,52 TL

Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) 9.539.807,41 TL

Özel Yedek 529.853,54 TL

Olağanüstü Yedek 3.304,53 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise;

· Ortaklara dağıtılacak 104.970.427,52 TL brüt kâr payının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,

· Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karının 529.853,54 TL'sinin 2020 yılında satışı yapılan gayrimenkullerden elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1'nci maddesinin (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için Özel Yedek; 3.304,53 TL' sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,


Böylelikle, 2020 yılı için, 191.447.068,25 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak %54,83 (Brüt), %46,61 (Net) oranında toplam 104.970.427,52 TL Kar Payının 30 Mart 2021 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 29 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.