Özet Bilgi
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TESCİLİ (Düzeltilmiş)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
19.04.2022
Genel Kurul Tarihi
17.05.2022
Genel Kurul Saati
12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.05.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYKOZ
Adres
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp çıkmazı no:4 34805 Beykoz/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi
3 - 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi
4 - Bağımsız Dış Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması
5 - 2021 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
6 - Kazançların dağıtılmasına ilişkin teklifin aynen ya da değiştirilerek kabul veya reddi
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri
8 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini
9 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur hakkına ilişkin tutarın tespiti
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
11 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2023 yılında 2022 yılı olağan genel kurulu yapılıncaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2021 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi
15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi
16 - Dilek ve temenniler
17 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME BELGESİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Yönetim Kurulu başkanlığından Genel kurula çağrı 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
VEKALETNAME gündem maddeli 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

2021 yılı faaliyetleri Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre oluşan zarar nedeni ile kar dağıtılmamasına ilişkin karar Genel Kurul'da onaylanmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
23.05.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır bulunanlar listesi 2021 genel kurul.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Kar Dağıtım Tablosu-31.12.2021.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 17.05.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Tescil, 23 Mayıs 2022 tarihli 10582 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.