Özet Bilgi
2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul kararları ticaret siciline tescil ettirilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
22.08.2022
Genel Kurul Tarihi
26.09.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.09.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok No.14 Kat.10 Beşiktaş/ İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2 - Şirketin 2021 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
3 - Şirketin 2021 yılına ait bağımsız denetçi rapor özetinin okunması,
4 - Şirketin 2021 yılına ait finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Şirketin 2021 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,
7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği hazırlanan şirket politikalarının müzakeresi ve onaylanması,
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içerisinde istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan yönetim kurulu üyesinin onaylanması,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
13 - Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması,
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
 1. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylandı.
 2. 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okundu.
 3. 31.12.2021 tarihli Finansal Tablolar onaylandı.
 4. Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
 5. 2021 yılı dönem karından pay sahiplerine 2.000.000 TL nakit kar dağıtımı yapılması ve kar dağıtım tarihinin 28.09.2022 olarak belirlenmesi teklifi kabul edilerek onaylandı.
 6. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakları belirlendi.
 7. Şirket Kar Dağıtım, Bilgilendirme, Ücretlendirme ve Bağış Yardım Politikaları onaylandı.
 8. Yıl içinde yönetim kurulu üyeliğinde gerçekleşen değişiklik onaylandı.
 9. Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin 1 yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak atanması onaylandı.
 10. TTK 395 ve 396. maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu onaylandı.
 11. 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 250.000 TL olması onaylandı.
 12. 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek olmadığı bilgisi verildi
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
28.09.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
PC İletişim Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
PC İletişim Olağan Genel Kurul Hazirun Tablosu.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ettirilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinin 28.09.2022 tarih ve 10670 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.