Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Tescil ve İlanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
19.02.2021
Genel Kurul Tarihi
16.03.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
15.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Şirket Genel Merkezi - Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394 Şişli - İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
7 - Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi.
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
13 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bağış ve Sponsorluk Politikası'nın onaylanması ve Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
TOFAŞ_Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
TOFAŞ_Invitation to the General Assembly Meeting.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
TOFAŞ_Bilgilendirme Dokümanı 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
TOFAŞ Information Documentation 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
Tadil Metni (TR).pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6
Tadil Metni (ENG).pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16.03.2021 tarihi itibariyle toplanmak suretiyle, gündeminde bulunan konuları görüşerek, karara bağlamıştır;

Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak, Sn. Kenan Yılmaz'ın seçilmesi kararlaştırılarak, Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesine istinaden Oy Toplama Memuru olarak Sn. Cengiz Eroldu; Tutanak Yazmanı olarak da Sn. Doğu Özden atanmışlardır.

Müteakip gündem maddeleri kapsamında, Şirket Faaliyet Raporu kabul edilerek, 2020 yılı Finansal Tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar kabul edilmiştir.

Diğer bir gündem maddesi çerçevesinde, Sn. İsmail Cenk Çimen'in kendi isteğiyle görevinden ayrılmış olması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 21.01.2021 tarih ve 2021/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Kenan Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması ve bu değişiklik doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması onaylanmıştır.

Müteakip, Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı faaliyetleri ile hesap ve işlemlerinden dolayı, ayrı ayrı ibra edildiler.

Kâr payı dağıtımına ilişkin gündem maddesi gereği, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 1.784.170.000 TL net dönem kârına; 11.711.216 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kâr payı matrahının 1.795.881.216 TL olduğu ve V.U.K kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 1.528.851.342 TL tutarında net dağıtılabilir kara ulaşıldığı görülmüş olup, buna göre ortaklara ödenecek olan brüt 1.500.000.000-TL tutarındaki kâr payının tamamının nakden ödenmesi;

VUK'a göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak, ortaklara ödenecek toplam 1.500.000.000 TL kâr payının 1.392.137.583 TL'sinin cari yıl kazancından, 107.862.417 TL'sinin yedek akçelerden karşılanmasının; 147.500.000 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin 136.713.759 TL tutarındaki kısmının cari yıl kazancından, 10.786.242 TL tutarının yedek akçelerden karşılanması;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan net dönem karından pay sahiplerine ödenen kar payı ve ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 136.670.000 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması;

Böylece; tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli hisse için %300 oranında ve 3,00 TL brüt=net nakit kâr payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %300 oranında ve 3,00 TL brüt; %255 oranında ve 2,55 TL net nakit kâr payı ödenmesi ve kâr payı ödeme tarihinin 23.03.2021 olarak belirlenmesi, karara bağlanmıştır.

Gündemin bir diğer maddesi doğrultusunda; Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri uyarınca 5 yıllık süre ile verilen ve en fazla 5 yıl uzatılabilen Şirket kayıtlı sermaye tavanı geçerlik süresinin 2021 yılında dolacak olması nedeniyle, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin mevzuatın izin verdiği 5 yıllık dönem için uzatılması ve Tebliğdeki esaslara uyum amacıyla, Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onaylar doğrultusunda değiştirilmesi kabul edilmiştir.

Müteakip gündem maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2 (iki) Bağımsız Üye ile birlikte, toplam 10 (on) kişi olarak ve görev sürelerinin 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar olmak üzere 1 (bir) yıl müddetle belirlenmesi kararlaştırıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.02.2021 tarih ve 6/161 sayılı Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayları olarak Sn. Neslihan TONBUL ve Sn. Sergio DUCA hakkında "herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği" bilgisi verildi. Bu doğrultuda, Yönetim Kurulu üyeliklerine; A Grubu pay sahiplerini temsilen Sn. Mehmet Ömer KOÇ, Sn. Levent ÇAKIROĞLU, Sn. Temel Kamil ATAY, Sn. Melih POYRAZ ve D grubu pay sahiplerini temsilen Sn. Pietro GORLIER, Sn. Davide MELE, Sn. Giorgio FOSSATI, Sn. Cengiz EROLDU ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak Sn. Neslihan TONBUL ve Sn. Sergio DUCA'nın seçilmelerine karar verildi.

Müteakip gündem maddelerinin görüşülmesi doğrultusunda alınan kararlara ilaveten, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.02.2021 tarihli kararı ile, Şirketimizin 2021 yılına ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçimi yapılan, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Sarıyer İstanbul, adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı ve 479920 sicil numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması onaylandı.

Bir diğer gündem maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 05.03.2021 tarihinde kabul edilen Bağış ve Sponsorluk Politikası ve Şirketin sosyal yardım amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Bağış Politikası kapsamında, 2020 yılında toplam 11.711.215,97-TL bağışta bulunduğu ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Ayrıca, 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,3'si (binde üçü) olmasına yönelik önerge ile Bağış ve Sponsorluk Politikası kabul edildi.

Müteakip, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine Genel Kurulca karar verildi.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
29.03.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tofas_genel_kurul_tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
TOFAŞ - General Assembly Minutes of Meeting.pdf - Tutanak
EK: 3
Tofas_Genel_Kurul_Hazır_Bulunanlar_Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin Toplantı Tutanağı, 29.03.2021 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.